Videopresentatie blok 11: 4 Evangelien

Online Videopresentatie Blok 11: de vier Evangeliën door Adrian Verbree.

Vertraging: Na wat gezwoeg en gepuzzel, toepassen van de juiste codec en vele uren renderen door de computer staat nu ook de laatste eigenwijze bit op de goede plek. Excuus voor de vertraging. Veel plezier met het kijken van dit filmpje. De video zal ca 4 week online staan. Daarna wordt ‘t verwijderd en komt er een korte samenvatting online.

Korte pauze: tussen blok 11 en 12 zit een korte pauze. Mocht u wat achterlopen met het lezen, dan is dit een mooi moment om weer op schema te komen. Vanaf 7 augustus start het leesrooster voor blok 12: Handelingen en brieven: Jacobus, Thessalonicenzen Hebreeën en Johannes. Maar u mag natuurlijk ook eerder starten.

Laat elkaar weten van deze videopresentatie. Spread the Word.

Kort verslag videopresentatie Blok 10

Joël, Daniël, Haggaï, Zacharia, Esther, Ezra, Nehemia, Maleachi

Blok 10 vormt het laatste deel van het oude testament (OT). Louren Blijdorp gaf hierover een presentatie die op deze website te bekijken was van 16 april tot 7 mei 2020.
De profeten vormen een groot deel van het OT. De Joden verdelen het OT in 3 delen: De Thora: de eerste vijf bijbelboeken, de nebe’im {“nevie’iem”}: de profeten en de chetoebim {“ketoeviem”}: de Geschriften, zoals Psalmen, Spreuken en Prediker. Het NT is volgens Louren een peuleschil tov het soms verwarrende OT. Louren legt in zijn presentatie een verbinding tussen het OT en het NT:

Mislukking”: Heel kort samengevat lijkt het OT als een soort “mislukking”: God begint met Abram iets groots dat leidt tot Salomo als hoogtepunt. Salomo gaat tenslotte de fout in, het rijk scheurt en vele koningen met hun afgoden volgen. Na de ballingschap wordt alles weer getracht te herstellen. Maar het werd niet zoals het was. De aanhoudende prediking van de profeten over bekering van het hart en het loslaten van de verbeelding middels offers vormt een brug naar het NT. Met Maria als kroon op die prediking. Maria kan in volledig vertrouwen, verootmoediging en geloof Jezus als verlosser ontvangen.

Profeten over de offerdienst: Profeten hebben soms ongezouten kritiek op het priesterschap en offerdienst, zoals in Amos 5:21, Hosea 6:6, Jesaja 1:11, Micha 6:6ev en Jeremia 7:2ev en 7:21ev. Deze kritiek is vooral gericht op een uiterlijke schijn (offerdiensten en cultische reinheid). Er is een soort stap bij de profeten te zien: het van binnen rein zijn, rein van hart ipv offerdiensten. Een ethische reinheid ipv een cultische reinheid. OT-offercultus was onvolmaakt en vooral bedoeld om het zondebesef te wekken. Het volmaakte offer is uiteindelijk door Jezus zelf volbracht waarin profeet- en priesterschap bij elkaar komen. Lees de verhelderende teksten van Hebreeën 1: 1-3 en Lukas 24:25-27 en 44-45 hierover.

Profeten en de Heilige Geest: Er is een verband tussen de Heilig Geest en de profeten zoals beleden in de geloofsbelijdenis van Nicea: “de HG die gesproken heeft door de profeten”. Zie Micha 3:8, Ezechiel 3:12ev, en 11:5 en 1Samuel 10:5ev. Hierbij is een verschil zichtbaar tussen (vaak tijdelijke) extase en de (meer langdurige) inwoning van de Geest. Deze inwoning kan als rijker worden gezien: Bij Jezus wordt gesproken over een inwoning, het vervuld worden met de Heilige Geest. Hierover kun je lezen in: Lucas 3: 21, 4:1 en Joh. 1:32 en 3:34 waarbij de Geest op Jezus neerdaalt. Kolossenzen 3: 16. “Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen”.

Coronacrisis, maar wij gaan door (update)

De overheid adviseert drukte te vermijden,  1,5 meter afstand tot elkaar te houden en maximaal 30 personen binnen te laten. Dit betekent dat ook de bijeenkomsten (blok 10 en 11) in het Morgenlicht niet door kunnen gaan.

In plaats daarvan zal er een vlog/videocollege van Louren Blijdorp online komen op 16 april. Deze is inmiddels na 3 weken weer verwijderd.
Op 18 juni komt er een videopresentatie online van Adrian Verbree. Hij zal de 4 evangeliën presenteren. Deze is dan te bekijken via deze site!

Kortom, geen reden om ook het lezen van de Bijbel stil te leggen. Laten we vooral elkaar blijven stimuleren door te gaan. Spread the Word!

Team SamenBijbelLezen

Bijeenkomst Blok 9: Habakuk, Klaagliederen, Obadja en Ezechiël (met bijlage)

Donderdag 5 maart was de 9e bijeenkomst. Het één na laatste blok over het oude testament (OT). Opkomst: ongeveer 35 mensen.

Ds. Huibert Prins ging met ons in vogelvlucht door de gelezen Bijbelboeken. En beeldend als hij is, met veel plaatjes, filmpjes en plattegronden. Na veroveringen door de Assyriërs volgden de Babyloniërs. Zij vallen Jeruzalem aan nadat koning Jojakim (later Jojachin) in opstand komt. Vele Judeeërs worden weggevoerd waaronder Jojachin, Daniël, Ezechiël. Een kort filmpje illustreert hoe de verovering van Jeruzalem ongeveer moet zijn gegaan. Koning Sedekia doet later hetzelfde waarna de Babyloniërs de stad met tempel volledig vernietigen. De deportatie van de Judeeërs verloopt dus in verschillende fasen. 

Er werden verschillende ervaringen gedeeld door de aanwezigen over de gelezen boeken: o.a. Ezechiëls bijzondere en soms bizarre verbeeldingen en visioenen, vastbinden en opsluiten in eigen woning, meer dan jaar op linkerzij, koeken bakken boven vuurtje van gedroogde poep, niet mogen rouwen om dood eigen vrouw en het verhaal over de ontrouwe Ohola (Samaria) en Oholiba (Jeruzalem).

Dit werd gevolgd door een toelichting over de opzet van het boek Klaagliederen. En over het Babylonische rijk waarvan Babylon (de tegenhanger van Ninevé) de hoofdstad was. Een zeer imposante stad (“poort van Bel”) met vele afgoden en tempels, enorme muren, vruchtbare gronden en de zgn. ‘hangende tuinen’. Een filmpje geeft hiervan een mooie impressie. Sadam Hoessein zag zichzelf als een 2e Nebukadnezar. Hij wilde het oude Babylon weer in ere herstellen.

Ook wij leven nog als ballingen in deze wereld en Jezus leert ons de weg naar ons echte thuis. Die boodschap kregen we mee in een laatste filmpje.

De presentatie van Huibert Prins met hyperlinks naar diverse filmpjes is hier te downloaden (klik op onderstaande banner)

Bijeenkomst Blok 8: Hosea, Jesaja, Nahum, Zefanja en Jeremia (met bijlage)

Donderdag 30 januari was de 8e bijeenkomst.

Opkomst: ongeveer 35 mensen. Adrian Verbree had een interessante avond voorbereid in 3 delen: Bijbelse legpuzzel, Ninevé (de bloedstad) en tekstonderzoek.

De legpuzzel heeft betrekking op het drama wat afspeelde in Rama: De kindermoord, Rachels dood en Juda’s ballingschap: Mat.2:16-18: Herodes die alle jongetjes van 2 jaar en jonger dode. Dit was voorspeld in Jeremia 31:15. Rachel stierf verbitterd langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Betlehem (Gen 35:19) en is dicht bij Rama begraven. En Jeremia 40:1 waarbij Rama als een soort ‘Westerbork’ fungeerde voor de ballingen van Jeruzalem en Juda naar Babel.

Ninevé, de grote hoofdstad van het Assyrische rijk. De stad waar eerder in de Bijbel Jona doorheen liep om de inwoners te bekeren, was later het bolwerk van het Assyrische rijk. De stad waar een innovatief strijdleger (mbt kleding, strijdwagens en wapens) kon worden gevormd in de tijd van Tiglath Pileser. Van hieruit werd op wrede wijze Israël en later Juda en Egypte ingenomen. Later werd Assyrië met Ninevé door God gestraft. De Meden en Babyloniërs braken Ninevé tot de grond toe af zoals voorspeld door Zefanja (2:13). Jona krijgt toch nog zijn zin.
In 1858 is Ninevé teruggevonden door een zekere Austen Henry Layard. 28.000 gevonden kleitabletten zijn nog steeds een schat aan informatie uit die tijd. Ninevé is waar nu Mosul ligt. De op twee na grootste stad van Irak.

Tekstonderzoek: In de profetieën van Jesaja (11:1) en Jeremia (23:5) wordt beeldspraak gebruikt die is afgeleid uit de plantenwereld: (s)tronk, rijsje, telg, twijg, spruit, stam, scheut, wortels. Maar deze profetieën bleken minder identiek dan de vertalingen suggereren. In Jesaja is nog hoop op herstel te bespeuren. In Jeremia niet meer: Jeremia 22:30. Dus geen scheut, telg of twijg. Jeremia 23:5, God zal nieuw leven geven! Zie Mattheus 1:20.

De presentatie van Adrian Verbree is hier te downloaden (klik op onderstaande banner)

Bijeenkomst Blok 7: 1-2 Koningen, 2 Kronieken, Jesaja, Jona, Amos, Micha (met bijlage)

Donderdag 12 december hadden we de zevende bijeenkomst van het samenbijbellezen project. Opkomst: ongeveer 35 mensen.

Louren Blijdorp haalde de hoofdlijnen aan van het 10 en 2 stammenrijk vanaf de scheuring tot aan de ondergang van het 10 stammenrijk (ballingschap: 2 kon. 17). De aaneenschakeling van koningen, de verschillende hoofdsteden van het 10 stammenrijk (Sichem, Penuël, Tirsa, Samaria) en de verloren en teruggewonnen grondgebieden gedurende deze periode. Koning Achab van Israel die de Baäl weer binnenhaalt en Jehu die daar weer een einde aan maakte. Opvallend is het aantal staatsgrepen in het 10 stammenrijk en het behoud van het koningshuis in het 2 stammenrijk. En het benoemen van veel moeders van de koningen van Juda, zoals van de 7 jarige koning Joas. Hij herstelt na koningin Atalja (2 kon.11) de tempel. In Kronieken staat vooral de geschiedenis van de koningen in Juda en de tempel beschreven.

(Klik op de afbeelding om te downloaden)

Opgravingen (Archeologie)vertelt het verhaal van de bijbel vanuit de kant van de vijanden van Israel. De steen van Mesa is hiervan een mooi voorbeeld. Hierop omschrijft de koning van Moab zijn strijd met Israel. Er zijn duidelijke paralellen te zien met bijv. Jesaja 15. Dit weerspreekt dat de bijbel niet betrouwbaar zou zijn.
Verder haalde Louren de onderzoeken aan van Prof. dr. A. Noordtzij die concludeerde dat we door de opgravingen de semitische wereld van toen en de Bijbel beter leren begrijpen. God gedoogde de tijd- en cultuurgebonden gebruiken, polygamie, wrede straffen, slavernij en tradities van zijn volk in die tijd. Het was interessant en leerzaam!

Beëindiging van blok 7 betekent de start van blok 8: Hosea; Jesaja; Nahum; Zefanja; Jeremia. Lees en ontdek wat God ons te vertellen heeft. Volgende bijeenkomst is op donderdag 30 januari 2020. Adrian Verbree zal deze avond leiden.

Bijeenkomst Blok 6: Spreuken, Prediker, Hooglied

Donderdagavond, 31 oktober was er een bijeenkomst om de gelezen bijbelboeken van het bijbelleesproject te behandelen. De opkomst was rond 40 a 45. Huibert Prins had een afwisselend programma voor deze avond bedacht met filmpjes (Het Bijbel Project), een quiz en vragenrondes. Er waren nog wat meer bijbelgedeelten gelezen maar de focus lag vooral op de wijsheidsliteratuur. Na een korte overdenking vooraf werden teksten gebeamed waarbij het publiek met gekleurde kaartjes kon aangeven uit welke van de drie boeken de tekst komt. Er kwamen verschillende vragen naar voren uit het publiek over de gelezen teksten.

De boeken nodigen uit om langer na te denken over de teksten. Ook is er samenhang. Spreuken met daarin levenswijsheid (die ‘t soms wel erg zwart-wit verwoord) met als basis: eerbied voor God. Prediker, de criticus, bevestigt dit maar lijkt soms ook te nuanceren op wat er in Spreuken staat: toeval bestaat en alles is “zinloos”. Dwz, de betekenis van alles is niet duidelijk of verwarrend (zoals rook of mist). Hooglied biedt alle openheid maar ook breekbaarheid in de liefde die God zo mooi gemaakt heeft.
Al met al weer genoeg stof tot nadenken. Samengevat een leerzame en interessante 1,5 uur.

Het volgende blok gaat over de laatste delen van Koningen en Kronieken en over Jesaja, Jona, Amos en Micha. Ds. Louren Blijdorp neemt de lead in de bijeenkomst op 12 december. We zitten dan weer in het Morgenlicht (zaal 4-5, combinatiezaal). Doe mee en herontdek de rijkdom van de Bijbel. Welkom en Spread the Word!

Bijeenkomst Blok 5: 2 Samuël, 1 kronieken en ca. 80 Psalmen

Afgelopen donderdagavond (26 sep) kwamen we weer bijeen om het 5e blok van het bijbelleesproject af te sluiten. Met een opkomst van ca. 35 mensen ging A.P. Feijen met ons de hoofdlijnen van de gelezen Bijbelboeken door. Er was veel te vertellen dus de snelheid zat er goed in. David als musicus (dichter), als koning (herder), strijder/krijgsman, als zondig mens, als voorvader van Jezus Christus, als gelovig mens met zorg voor de eredienst. Maar ook de verhouding, overlap en verschillen tussen 2 Samuël en 1 Kronieken kwamen aan bod.

David was een herderlijk koning en daarmee afwijkend t.o.v. de omringende volken (zie bijv. hoe hij omgaat met Mefiboset). Als zondig mens, te denken aan de affaire Batseba (Psalm 51) en de volkstelling. Maar ook in zijn vaderschap kan hem bijv. nalatigheid verweten worden. Zijn zorg voor de eredienst zien we o.a. terug in het terughalen van de ark en de wens om een tempel te bouwen, maar ook in Psalm 19, 104, 133, 15, 24, 101 en nog veel meer. De tempel mocht David niet bouwen. God overtreft David door te zeggen dat hij Dávids huis wil bouwen (è komst vd Messias).
1 Kronieken haalt de positievere teksten aan uit de Bijbelboeken Samuel (en Koningen). Dit met als doel de teruggekeerde ballingen op te roepen trouw te zijn aan Gods wetten.

Ca.70 (50 in dit blok) van de 150 psalmen zijn van (of voor) David. Het Bijbelboek Psalmen beschrijft veelkleurig met hoogte en dieptepunten, door verschillende dichters, de relatie God en mens en is ingedeeld in 5 bundels. Tientallen psalmen van David worden aangehaald in het NT met verwijzing naar Christus (bijv. Hand 2: 25 ev. = Psalm 16). De wreedheden in het OT zijn in het NT gecorrigeerd door het offer van Christus. Geen wraak, maar liefde.

Elke keer hoor en merk ik dat het goed en interessant is om de bijbel in grotere gedeelten te lezen. De samenhang wordt duidelijker en de kennis en ontzag voor Gods werk groter. En dat willen we graag delen met jou.
Na dit 5e blok starten we met blok 6. Gelijk voor jou/u een mooie kans om in te stappen en mee te doen. En daar is het zeker niet te laat voor! Het volgende blok 6 gaat over 1 Koningen, 1-2 Kronieken, Hooglied, Psalmen, Spreuken en Prediker. Ds. Huibert Prins gaat dit gedeelte met ons bespreken in de bijeenkomst op 31 oktober. Hierbij ook ruim tijd voor vragen. We zitten dan weer in het Morgenlicht (zaal 4-5, combinatiezaal). Doe mee en herontdek de rijkdom van de Bijbel.

Dus: stap in en
Spread the Word! Team SamenBijbelLezen, CZ

Bijeenkomst Blok4: Jozua, Richteren, Ruth, 1 Samuël en Psalmen (gedeeltelijk)

Donderdag 11 juli hadden we de vierde bijeenkomst van het samenbijbellezen project. Met een opkomst van ca. 35 mensen starten we de bijeenkomst om 19.30 uur.

Roelof Tigelaar had deze avond de leiding. Na een korte inleiding werd een grove indeling geschetst van het bijbelboek Jozua, een beeld gevormd van de veroverde gebieden in Kanaan en er werd iets verteld over de opgravingen van nu waarmee het bijbelverhaal in Jozua correspondeert (Koert van Bekkum). Verder werden verschillende opvallende passages aangehaald zoals het grote altaar in Jozua 22. Of was het toch een gedenkteken?

De verschillende Rechters met hun locaties van optreden en de mogelijke overlap in diensttijd. Maar ook de wreedheden in dit Bijbelboek. Denk bijvoorbeeld aan de hartverscheurende belofte van Jefta aan God. Was dit nu ècht nodig geweest?

Het boek Ruth waarin je je de vraag kunt stellen of je mag oordelen over wat mensen doen. Maar ook hoe God iets moois maakt van de beslissingen en soms verkeerde keuzes die mensen maken. Ruth wordt later expliciet in de geslachtsregisters van Matt.1 genoemd.

En het boek Samuël waarin God de leidinggevenden kiest uit de minst aanzienlijke stammen en families, David respect blijft houden voor de gezalfde van God, en de occulte verschijning van reeds overleden Samuël bij de dodenbezweerster​ in Endor. De avond vliegt voorbij zodat we helaas geen tijd meer overhouden voor de Psalmen.

We lassen na deze avond een korte pauze/vakantie in en starten halverwege augustus met het lezen voor blok 5: 2 Samuël, 1 Kronieken en Psalmen. Sluit aan, lees en ontdek wat God ons te vertellen heeft. Volgende bijeenkomst is op donderdagavond 26 september, weer om 19.30.

Spread the word!

Bijeenkomst Blok3: Numeri en Deuteronomium

Kort verslag Bijeenkomst Blok 3 op 29 mei 2019

Het was weer een interessante en leuke avond waarin we de gelezen Bijbelboeken konden bespreken met elkaar. Dit keer waren het de boeken Numeri en Deuteronomium. De twee laatste van de Thora, de boeken van Mozes. Roelof Tigelaar had deze avond de leiding en gaf ons de gelegenheid om vooraf onze vragen en opmerkingen over deze 2 boeken te delen. Er verscheen een behoorlijke lijst die Roelof gaande zijn verhaal heeft beantwoord of benoemd.
Een greep uit de genoemde hoofdlijnen en opvallende passages in de twee boeken:

Numeri staat voor de tellingen in de woestijn. De Israëlieten moesten geteld worden. Daar begint het Bijbelboek ook mee. Verder zijn opvallende zaken genoemd over de vele opstanden van het volk in Numeri. Dit ondanks Gods niet mis te verstane straffen. Kan dit verklaard worden? De koperen slang (als redmiddel) die later in de Bijbel weer wordt herinnerd. Het verhaal van de dochters van Selofchad waaruit blijkt dat wetten flexibel kunnen worden aangevuld om het recht van de Here te blijven zoeken.

Na zingen van een lied van Mozes (Deut. 32) gingen we door met het 2e boek: Deuteronomium staat voor tweede wet waarbij Mozes in een lange preek de wet (deels opnieuw) vertelt om het volk hieraan te herinneren. Een wet die milder was dan de toen geldende wetgeving. Het credo van Israël in Deuteronomium 6:4. De logische indeling van het boek op basis van de 10 geboden. Verder opvallende passages in Deuteronomium 28, 29 en 30 over het zegenen of uitroeien van het volk.

De avond gaf ons een mooi beeld wat de beide Bijbelboeken in hoofdlijnen omvatten. Dit zouden we vaker moeten doen. We starten met het volgende blok: Jozua, Richteren, Ruth en 1 Samuël. Volgende bijeenkomst is op donderdagavond 11 juli, weer om 19.30.

Spread the word!